ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN V.M.T.A

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met V.M.T.A. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn aanvaard door V.M.T.A. Door met V.M.T.A een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door V.M.T.A gehanteerde (algemene) voorwaarden toepasselijk zijn.

2. Aanbod, totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van V.M.T.A zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. In het geval een aanbod door V.M.T.A anders dan vrijblijvend wordt gedaan, zijn de offertes en aanbiedingen van V.M.T.A dertig dagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2. Indien een offerte of aanbieding van V.M.T.A een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtgever het recht dit aanbod binnen zeven dagen na kennisgeving van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. Indien de herroeping binnen de annuleringstermijn van 21 dagen voor de startdatum valt, is het herroepen niet kosteloos.

2.3. Indien een offerte of aanbieding van V.M.T.A een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft V.M.T.A het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

2.4. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke (waaronder elektronische) of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij V.M.T.A en de aanvaarding daarvan door V.M.T.A. Indien V.M.T.A een opdracht niet aanvaard, is zij niet gehouden daarover opgave van redenen te doen.

2.5. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

2.6. De in artikel 2.3 genoemde aanvaarding door V.M.T.A kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van opdrachtgever langs elektronische weg is geplaatst. Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door V.M.T.A bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.

2.7. Op V.M.T.A rust geen enkele verplichting om opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van opdrachtgever zoals deze door V.M.T.A is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

2.8. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door V.M.T.A gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor opdrachtgever.

3. Prijzen

3.1. Levering van diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door V.M.T.A gehanteerde prijzen en tarieven.

3.2. Alle prijzen op de webpagina’s van V.M.T.A zijn onder voorbehoud van zogenoemde druk-en zetfouten.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door V.M.T.A gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief installatie-, montage-, transport-of verzendkosten.

3.4. V.M.T.A behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven zonder vooraankondiging te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door V.M.T.A zijn gewijzigd.

3.5. In geval van een prijs-en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal V.M.T.A opdrachtgever hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Als dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst vóór levering te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan V.M.T.A uiterlijk binnen dertig dagen nadat opdrachtgever de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen. Bij gebreke daarvan wordt op drachtgever geacht akkoord te zijn met de prijs-en/of tariefverhoging.

4. Betaling

4.1. In beginsel geschiedt betaling voor de aanvang van de levering.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, geschiedt betaling door opdrachtgever die rechtspersoonlijkheid bezit, binnen veertien dagen na factuurdatum op een door V.M.T.A aangegeven wijze. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is V.M.T.A gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

4.3. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever verder aan V.M.T.A naast wettelijke rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het op de factuur vermelde totaalbedrag, onverminderd het recht van V.M.T.A om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting is V.M.T.A voorts gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van V.M.T.A om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van opdrachtgever te vorderen.

4.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4.6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V.M.T.A is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens V.M.T.A te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op V.M.T.A, uit welke hoofde dan ook.

4.7. V.M.T.A heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen.

5. Levering

5.1. V.M.T.A zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de diensten, voor zover dit mogelijk is.

5.2. Indien betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering, vangt de levering eerst aan nadat de betaling door V.M.T.A is ontvangen.

5.3. Alle door V.M.T.A gehanteerde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan deze leveringstermijnen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

5.4. V.M.T.A is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zolang opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met V.M.T.A bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. 5.5. Levering door V.M.T.A geschiedt uitsluitend binnen Nederland.

6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die V.M.T.A of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van V.M.T.A of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van V.M.T.A of opdrachtgever komt.

6.2. In geval van tijdelijke overmacht bij V.M.T.A, waaronder begrepen de situatie dat een instructeur doorziekte of verzuim niet beschikbaar is, is V.M.T.A gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

6.3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop V.M.T.A of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van diensten onmogelijk maakt, is V.M.T.A respectievelijk opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij V.M.T.A kan opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van V.M.T.A vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 5:67 BW.

7. Klachten

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever klachten over geleverde producten of diensten binnen tien werkdagen na uitvoering met duidelijke omschrijving van de klachten aan V.M.T.A mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens V.M.T.A, ter zake van gebreken in geleverde producten of diensten.

7.2. Binnen drie werkdagen wordt de ontvangst van de klacht aan opdrachtgever bevestigd.

7.3. Binnen tien dagen wordt opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht. 7.4. Indien de klacht ter zake van afwijkingen in een geleverde dienst, niet naar tevredenheid van opdrachtgever wordt afgehandeld wordt opdrachtgever de mogelijkheid geboden om hiertegen in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde binnen de organisatie van V.M.T.A.

7.5. Indien een klacht producten betreft die door verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de producten aan V.M.T.A retour te zenden indien het product niet door opdrachtgever was besteld of opdrachtgever het product met fysieke beschadiging heeft ontvangen.

7.6. Indien opdrachtgever een product aan V.M.T.A retour zendt, is opdrachtgever verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dientopdrachtgever bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen.Na ontvangst van het product zal V.M.T.A, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door opdrachtgever bestelde dan wel onbeschadigde product leveren.

7.7. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd nadat V.M.T.A is geïnformeerd over de aard en reden van de retourzending en V.M.T.A vervolgens de voorgenomen retourzending heeft goedgekeurd.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. V.M.T.A behoudt zich de eigendom van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, behorende tot enig product, voor zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens V.M.T.A uit hoofde van enige overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst daaronder begrepen.

8.2. opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van V.M.T.A een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 8.1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van V.M.T.A op deze zaken te enige tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van V.M.T.A te verstrekken.

8.3. De door V.M.T.A aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid V.M.T.A; vrijwaring

9.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door V.M.T.A geleverde producten en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. V.M.T.A en andere makers van de producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. V.M.T.A aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

9.2. De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft opdrachtgever nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens V.M.T.A.

9.3. De totale aansprakelijkheid van V.M.T.A wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product of enige dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die dienst bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 15.000,=(vijftienduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van V.M.T.A aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

9.4. De totale aansprakelijkheid van V.M.T.A voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van V.M.T.A wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 2.000.000,= (twee miljoen Euro) per gebeurtenis.

9.5. Aansprakelijkheid van V.M.T.A voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 9.3 en 9.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van V.M.T.A voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van V.M.T.A of door haar ingeschakelde derden. 9.5. V.M.T.A is voorts niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door V.M.T.A geleverde producten of diensten.

9.6. V.M.T.A is nimmer aansprakelijk voor uitbreiding van schade of letsel aan deelnemers aan opleidingen met een reeds bestaande fysieke of mentale beperking.

9.7. Buiten de in artikel 9.3 t/m 9.4 genoemde gevallen rust op V.M.T.A geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.3 en 9.4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van V.M.T.A of van door haar ingeschakelde derden.

9.8. opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door V.M.T.A in de nakoming van de overeenkomst slechts inroepen, nadat opdrachtgever V.M.T.A deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en V.M.T.A ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde V.M.T.A in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

9.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij V.M.T.A meldt.

9.10. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.11. Opdrachtgever vrijwaart V.M.T.A voor alle aanspraken van derden ter zake van door V.M.T.A geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van V.M.T.A en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

9.12. V.M.T.A is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien opdrachtgever geen of verminderd gebruik kan maken van een product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van opdrachtgever en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij opdrachtgever aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

10. Persoonsgegevens

10.1. Opdrachtgever is ermee bekend dat (persoons)gegevens van opdrachtgever en tot zijn organisatie behorende personen door V.M.T.A worden gebruikt om opdrachtgever via telecommunicatie of andere middelen te Informeren over producten en diensten. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

10.2 V.M.T.A kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat opdrachtgever maakt van producten die worden geleverd door Online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of opdrachtgever zijn verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.

11. Beëindiging overeenkomst

11.1. V.M.T.A heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  1. opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige ophem rustende verplichting;
  2. opdrachtgever een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/ of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
  3. aan opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
  4. ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  5. opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van V.M.T.A ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

11.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door opdrachtgever aan V.M.T.A verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

11.3. V.M.T.A is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van V.M.T.A op volledige schadevergoeding wegens schending door opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd V.M.T.A overigens ter zake toekomende rechten.

12. Toepasselijk recht

12.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van V.M.T.A, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

12.3. Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

12.4. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van V.M.T.A niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. V.M.T.A zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN

13. Toepassing aanvulling

13.1. Onderstaande artikelen zij naast de algemene voorwaarden van toepassingen op cursussen, opleidingen en trainingen die door V.M.T.A worden verzorgd. Zij zijn niet van toepassingen op andere diensten of producten van V.M.T.A. 13.2. Indien en voor zover bepalingen uit de onderstaande artikelen strijdig zijn met de algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hebben de onderstaande bepalingen voorrang boven de betreffende bepaling uit bovenstaande artikelen.

14. Inschrijving

14.1. V.M.T.A behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een cursus zonder opgave van redenen te weigeren. 14.2. V.M.T.A behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te lasten dan wel cursusgroepen samen te voegen. V.M.T.A zal opdrachtgever in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

15. Tarieven en betaling

15.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door V.M.T.A voor een cursus gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door opdrachtgever aan V.M.T.A verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de Cursus op de op de factuur aangegeven bankrekening van V.M.T.A te zijn bijgeschreven.

16. Annulering van opleidingen door de deelnemer of de contactpersoon van de opdrachtgever hierna te noemen opdrachtgever.

16.1. Annulering van een inschrijving geschiedt altijd schriftelijk. De opdrachtgever ontvangt binnen drie dagen een annuleringsbevestiging met de ontvangstdatum van de annulering.

16.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot met 21 dagen voor aanvang van een cursus kosteloos annuleren. Cursusgelden die reeds betaald zijn door de opdrachtgever worden binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

16.3. Bij annulering binnen 21 dagen tot 7 dagen voor de startdatum van de (eerste) cursusbijeenkomst is opdrachtgever vijftig procent van het inschrijfgeld verschuldigd. Van het cursusgeld dat reeds betaald is, wordt 50% binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

16.4. Bij annulering binnen 7 dagen tot de startdatum van de (eerste) cursusbijeenkomst is opdrachtgever het volledige inschrijfgeld verschuldigd inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement of facilitaire kosten.

16.5. Bij verhindering of ‘no-show’ zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele inschrijfgeld aan V.M.T.A verschuldigd, inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement of facilitaire kosten. 16.6. Ingeval opdrachtgever niet in staat is een cursus bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd kosteloos een vervanger aan de cursus te laten deelnemen.

16.7. In geval opdrachtgever of diens potentiële vervanger niet bij de cursusbijeenkomst aanwezig kon zijn, zal V.M.T.A, indien van toepassing, uitgereikt lesmateriaal op verzoek van de opdrachtgever nasturen.

17. Annulering van opleidingen door V.M.T.A

17.1. V.M.T.A zal al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te laten door gaan. V.M.T.A is niet aansprakelijk voor het annuleren van opleidingen vanwege feiten die buiten haar invloedssfeer liggen.

17.2. Indien als gevolg van ziekte of enige andere dringende reden een Instructeur niet beschikbaar is voor het uitvoeren van de opleiding en niet vervangen kan worden, zal V.M.T.A al het redelijke in het werk stellen om de betreffende opleiding op een ander tijdstip te laten doorgaan.

17.3. V.M.T.A behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een Open Uitvoering van een opleiding die door V.M.T.A wordt georganiseerd, te annuleren. Indien een opleiding om reden van te weinig belangstelling wordt geannuleerd, dan zal V.M.T.A de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor de startdatum, hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. V.M.T.A zal dan zo spoedig mogelijk een alternatieve datum aanbieden. De opdrachtgever heeft, wanneer een opleiding wegens gebrek aan belangstelling wordt geannuleerd, het recht om de opdracht te annuleren onder volledige restitutie van de reeds betaalde cursuskosten.

18. Intellectueel eigendom

18.1. Het intellectueel eigendom op het cursusmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere cursusmateriaal en ontwerpen berusten de auteursrechten bij V.M.T.A. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (delen van) auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.